Dmitry Goroshkov

Dmitry Goroshkov

Key Account Director, Saint-Gobain construction products Rus