Natalia Preobrazhenskaya

Chief interior designer of the KROST concern, owner of the Uyutnaya kvartira studio